Stemrecht Enquete

  Enquetevraag 1. Volmacht verlenen. In de huidige statuten staat: Een lid kan zich ter vergadering door een ander lid laten - vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.
  Welke mogelijkheid betreffende volmacht verlenen voor stemmen heeft je voorkeur?

  Toelichting a:
  De bestaande situatie heeft de voorkeur van de Statutencommisie, om ze een gezonde tegenmacht tegen het bestuur te kunnen organiseren. De Statutencommissie is van mening dat dit een gezonde verhouding tussen de Algemene Ledenvergadering ("ALV") en het bestuur bevorderd. Met deze regeling is ieder stemgerechtigd lid te allen tijden in staat zijn stem uit te brengen, ook wanneer een lid niet persoonlijk bij de ledenvergadering aanwezig kan zijn.

  Toelichting b:
  Het bestuur geeft de voorkeur aan een maximum aantal volmachten per lid, conform de modelstatuten van het Watersportverbond. De vereniging hecht aan een democratische besluitvorming en door middel van hoor en wederhoor tijdens een ledenvergadering, waarbij stemgerechtigde leden zelf aanwezig zijn, wordt dat gewaarborgd. Alle beschikbare informatie en de volledige discussie komen tijdens een ledenvergadering aan de orde alvorens over het betreffende thema wordt gestemd. Ieder lid heeft de mogelijkheid zijn stem uit te brengen via een volmacht, ook wanneer een gemachtigde maximaal drie volmachten mag aannemen.

  Enquetevraag 2. Stemrecht. Binnen de huidige statuten hebben partnerleden geen stemrecht.
  Welke mogelijkheid betreffende stemrecht heeft je voorkeur?

  Toelichting a:
  De Statutencommissie is van mening dat, om de continuïteit van de Watersport Verening voor de lange termijn optimaal te kunnen waarborgen de huidige stemrechtregeling niet gewijzigd dient te worden.
  De commissie is van mening dat het doel van de Verening, zoals vastgelegd in artikel 2 van de statuten, namelijk het stimuleren van de watersport is het best gewaarborgd wanneer alleen leden die actief de watersport bedrijven ook stemrecht hebben. Wel is de statutencommissie van mening dat leden die geen stemrecht hebben ook geen plichten zouden hoeven hebben. De verantwoordelijkheid voor alle plichten, zoals 6 diensten, liggen dus bij het hoofd lid, maar deze mogen wel door het partner lid worden uitgevoerd.

  Toelichting b:
  Het bestuur hecht groot belang aan het uitgangspunt dat alle leden stemrecht moeten hebben, zeker wanneer ze contributie betalen en verplichtingen hebben zoals 3 diensten. Ook partner leden beoefenen watersport en/of dragen anderzijds bij aan de vereniging en moeten daarom stemrecht hebben.